Nätverk

Familjerådgivningscentralen Raseborg ingår via Kyrkostyrelsen och Kyrkans enhet för familjefrågor i ett nätverk bestående av Finlands evangelisk-lutherska kyrkas 42 familjerådgivningscentraler.

Verksamhetsenheten för Fostran och Familjefrågor vid Kyrkostyrelsen arrangerar årligen familjerådgivningens rådplägningsdagar samt chefsmöten för familjerådgivningscentralernas chefer. Verksamhetsenheten arrangerar även specialiseringsutbildning och fortbildning för kyrkans familjerådgivare samt bistår församlingarna med arrangemang av test och intervjuer för sökanden till lediganslagna eller nyinrättade familjerådgivartjänster. Se mera om kyrkans familjerådgivning.

 

Upprätthållare

Familjerådgivningscentralen Raseborg upprätthålls av församlingarna i Raseborgs kyrkliga samfällighet och familjerådgivartjänsterna är inrättade i Raseborgs kyrkliga samfällighet.
Direktionen för familjerådgivningscentralen är underställd gemensamma kyrkorådet i Raseborgs kyrkliga samfällighet och centralens konton sköts av Raseborgs kyrkliga samfällighet.

Församlingarna inom Raseborgs kyrkliga samfällighet:


Samarbetsavtal

Församlingarna i Raseborgs kyrkliga samfällighet har samarbetsavtal gällande familjerådgivningscentralen med följande församlingar och kommuner:


Ledning av familjerådgivningscentralens verksamhet

Familjerådgivningscentralens verksamhet leds av en direktion tillsatt för gemensamma kyrkorådets mandatperiod.

Direktionens medlemmar är

  • kontraktsprosten i Raseborgs prosteri som ordförande
  • kyrkoherden i Karis-Pojo svenska församling
  • tre ledamöter jämte suppleanter som representerar de svenska församlingarna i Raseborgs kyrkliga samfällighet och en ledamot jämte suppleant som representerar den finska församlingen i Raseborgs kyrkliga samfällighet.
  • en ledamot jämte suppleant från avtalsförsamlingarna Hangö svenska församling, Ingå församling och Sjundeå svenska församling.
  • samt representanter för övriga parter med vilka Raseborgs kyrkliga samfällighet har avtal om köptjänst gällande familjerådgivning. Representanterna har närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

Familjerådgivningscentralens chef fungerar som direktionens beredare och sekreterare.

 

Direktionen 2015 - 2016

Anders Lindström, kontraktsprost, ordförande
Pentti Raunio, khde i Karis-Pojo svenska församling
Gunilla Heinonen - suppleant Sig-Britt Sahlberg
Rita Lindholm-Wirtanen - suppleant Carita Österberg
Riitta Vilkman - suppleant Joni Grundström
Göthe Österberg - suppleant Margot Flinck
Ulla Päivärinta, Ingå församling - suppleant Hans-Anders Unnérus

Direktionens beredare och sekreterare: Barbro Näse